MaxAI.me

Presyo
Filipino
Mag-sign in

Ihambing ang mga plano

Taun-taon

I-save hanggang 38%

Buwanan

Pinakasikat
I-save ang 38%
MaxAI Elite
Produktibidad

$40

$25

kada buwan
binabayaran taon-taon
Pinakabagay para sa mga elite na propesyonal
I-save ang 20%
MaxAI Pro
Produktibidad

$20

$16

kada buwan
binabayaran taon-taon
Pinakabagay para sa mga power user
MaxAI Free

Free

Pinakabagay para sa mga di-pangkaraniwang gumagamit
Pinakamahusay na mga modelo ng AI
Mga query ng mabilis na teksto bawat buwan
Walang limitasyon
10,000
GPT-3.5
0:55
Claude-3-haiku
Gemini-pro
Mga query ng advanced na teksto bawat buwan
Walang limitasyon
300
GPT-4o
GPT-4
0:55
Claude-3-opus
Claude-3-sonnet
Gemini-1.5-pro
Mga query ng imahe bawat buwan
Walang limitasyon
DALLĀ·E 3
Libreng mga modelo ng AI
Mga tampok sa pagsusulat
AI rewriter
Menu ng konteksto
AI instant reply
Gmail instant reply
1:20
Outlook instant reply
1:15
Facebook instant reply
1:19
LinkedIn instant reply
1:27
X/Twitter instant reply
1:06
YouTube instant reply
1:38
Instagram instant reply
1:33
WhatsApp instant reply
Discord instant reply
Telegram instant reply