MaxAI.me

Giá cả
Thêm vào Chrome miễn phí

1-click AI mọi nơi,
Ít thời gian,
Kết quả tốt hơn.

Sử dụng trí tuệ nhân tạo cá nhân hóa 1-click bất cứ nơi đâu để tiết kiệm hàng giờ mỗi ngày. Được cung cấp bởi ChatGPT, Claude 3, Gemini 1.5, GPT-4 và nhiều hơn nữa.

1M+Người dùng hoạt động
12K+Đánh giá 5 sao
Thêm vào Chrome miễn phí
Hero video cover

Được tin tưởng bởi các doanh nghiệp và trường đại học trên toàn thế giới

Airbnb
Disney
Frame
Intuit
Nike
Uber
Amazon
DoorDash
Google
Meta
Paypal
Walmart
Apple
Ebay
Hubspot
Microsoft
Pinterest
Wix
Databricks
Figma
Intel
Netflix
Salesforce
Zoom
Caltech
Princeton-University
University-of-Melbourne
Cornell-University
Stanford-University
University-of-Pennsylvania
Frame
The-University-of-Chicago
Yale-University
Harvard-University
University-of-California-Berkeley
University-of-oxford
MIT
University-of-Cambridge

Họ yêu MaxAI

Ban lãnh đạo
Marketing
Giáo dục
Tư vấn
Nhân sự
Dịch vụ tài chính
Bất động sản
Kỹ thuật
"The most accessible way to automate repetitive stuff I do on Chrome! Feels too good to be free XD"
Idan Dalal

Idan Dalal

Bắt đầu miễn phí

Sử dụng trí tuệ nhân tạo 1-click cá nhân hóa ở bất cứ đâu để tiết kiệm hàng giờ mỗi ngày.Thêm vào Chrome miễn phí