MaxAI.me

Giá cả
Tiếng Việt
Thêm vào Chrome - Miễn phí

So sánh các gói

Hàng năm

Tiết kiệm lên đến 38%

Hàng tháng

Phổ biến nhất
Tiết kiệm 38%
MaxAI Elite
Hiệu suất

$40

$25

mỗi tháng
được thanh toán hàng năm
Phù hợp nhất cho các chuyên gia hàng đầu
Tiết kiệm 20%
MaxAI Pro
Hiệu suất

$20

$16

mỗi tháng
được thanh toán hàng năm
Phù hợp nhất cho người dùng mạnh mẽ
MaxAI Free

Free

Phù hợp nhất cho người dùng không thường xuyên
Các mô hình AI tốt nhất
Truy vấn văn bản nhanh/tháng
Không giới hạn
10,000
GPT-3.5
0:55
Claude-3-haiku
Gemini-pro
Truy vấn văn bản nâng cao/tháng
Không giới hạn
300
GPT-4o
GPT-4
0:55
Claude-3-opus
Claude-3-sonnet
Gemini-1.5-pro
Truy vấn hình ảnh/tháng
Không giới hạn
DALL·E 3
Mô hình AI miễn phí
Tính năng viết
AI rewriter
Menu ngữ cảnh
AI instant reply
Phản hồi tức thì trên Gmail
1:20
Phản hồi tức thì trên Outlook
1:15
Phản hồi tức thì trên Facebook
1:19
Phản hồi tức thì trên LinkedIn
1:27
Phản hồi tức thì trên X/Twitter
1:06
Phản hồi tức thì trên YouTube
1:38
Phản hồi tức thì trên Instagram
1:33
Phản hồi tức thì trên WhatsApp
Phản hồi tức thì trên Discord
Phản hồi tức thì trên Telegram